Publications


Click here  a complete list of publications.

Recent Publications

2021

 • Colossal intrinsic exchange bias from interfacial reconstruction in epitaxial CoFe2O4/Al2O3 thin films.
  Detian Yang , Yu Yun , Arjun Subedi, Nicholas E. Rogers, David M. Cornelison, Peter A. Dowben , and Xiaoshan Xu.
  Physical Review B 103, 224405 (2021).
 • Nitride-Oxide-Metal Heterostructure with Self-Assembled Core–Shell Nanopillar Arrays: Effect of Ordering on Magneto-Optical Properties
  Xuejing Wang, Jie Jian, Haohan Wang, Juncheng Liu, Yash Pachaury, Ping Lu, Bethany X. Rutherford, Xingyao Gao, Xiaoshan Xu, Anter El-Azab, Xinghang Zhang, and Haiyan Wang.
  Small, 17, 2007222 (2021).
 • 2020

 • Nonmonotonic crossover in electronic phase separated manganite superlattices driven by the superlattice period.
  Yinyan Zhu , Biying Ye. Qiang Li, Hao Liu, Tian Miao, Lijun Wu, Lei Li, Linfang Lin, Yi Zhu, Zhe Zhang, Qian Shi, Yulong Yang, Kai Du, Yu Bai, Yang Yu , Hangwen Guo, Wenbin Wang, Xiaoshan Xu , Xiaoshan Wu, Zhicheng Zhong, Shuai Dong, Yimei Zhu, Elbio Dagotto, Lifeng Yin, and Jian Shen.
  Physical Review B 102, 235107 (2020).
 • Au-Encapsulated Fe Nanorods in Oxide Matrix with Tunable Magneto-Optic Coupling Properties.
  Bruce Zhang, Matias Kalaswad, Bethany X. Rutherford, Shikhar Misra, Zihao He, Haohan Wang, Zhimin Qi, Ashley E. Wissel, Xiaoshan Xu, and Haiyan Wang.
  ACS Appl. Mater. Interfaces 12, 51827−51836 (2020).
 • Discovering rare-earth-free magnetic materials through the development of a database.
  Masahiro Sakurai , Renhai Wang , Timothy Liao, Chao Zhang , Huaijun Sun, Yang Sun , Haidi Wang, Xin Zhao, Songyou Wang, Balamurugan Balasubramanian, Xiaoshan Xu, David J. Sellmyer, Vladimir Antropov, Jianhua Zhang, Cai-Zhuang Wang, Kai-Ming Ho, and James R. Chelikowsky.
  Physical Review Materials 4, 114408 (2020).
 • Metal-Free Oxide-Nitride Heterostructure as a Tunable Hyperbolic Metamaterial Platform
  Xuejing Wang, Haohan Wang, Jie Jian, Bethany X. Rutherford, Xingyao Gao, Xiaoshan Xu, Xinghang Zhang, and Haiyan Wang.
  Nano Lett., 20, 6614−6622 (2020).
 • Synergistic computational and experimental discovery of novel magnetic materials.
  Balamurugan Balasubramanian, Masahiro Sakurai, Cai-Zhuang Wang, Xiaoshan Xu, Kai-Ming Ho, James R. Chelikowskybd and David J. Sellmyer.
  Mol. Syst. Des. Eng., 5, 1098 (2020).
 • Spin Rectification and Electrically Controlled Spin Transport in Molecular-Ferroelectrics-Based Spin Valves.
  Yuewei Yin, Xuanyuan Jiang, Mark A. Koten, Jeffrey E. Shield, Xuegang Chen, Yu Yun, Alpha T. N’Diaye, Xia Hong, and Xiaoshan Xu.
  Physical Review Applied 13, 064011 (2020).
 • Tuning the interfacial spin-orbit coupling with ferroelectricity.
  Mei Fang, Yanmei Wang, Hui Wang, Yusheng Hou, Eric Vetter, Yunfang Kou, Wenting Yang, Lifeng Yin, Zhu Xiao, Zhou Li, Lu Jiang, Ho Nyung Lee, Shufeng Zhang, Ruqian Wu, Xiaoshan Xu, Dali Sun and Jian Shen.
  Nature Communications 11, 2627 (2020).
 • Abrupt Enhancement of Spin-Orbit Scattering Time in Ultrathin Semimetallic SrIrO3 Close to the Metal-Insulator Transition.
  Le Zhang, Xuanyuan Jiang, Xiaoshan Xu, and Xia. Hong.
  APL Materials 8, 051108 (2020).
 • Probing ferroelectricity by x-ray absorption spectroscopy in molecular crystals
  Fujie Tang ,Xuanyuan Jiang, Hsin-Yu Ko ,Jianhang Xu ,Mehmet Topsakal, Guanhua Hao , Alpha T. N’Diaye, Peter A. Dowben, Deyu Lu, Xiaoshan Xu , and Xifan Wu.
  Physical Review Materials 4, 034401 (2020).
 • Perpendicular magnetic anisotropy in conducting NiCo2O4 films from spin-lattice coupling
  Corbyn Mellinger , Jace Waybright , Xiaozhe Zhang ,Caleb Schmidt ,and Xiaoshan Xu.
  Physical Review B, 101, 014413 (2020).
 • 2019

 • Yuan, Y.F.; Jiang, X.Y.; Poddar S.; Xu X.S. "Electric-field assisted nucleation processes of croconic acid films", CrystEngComm, 21, 7460–7467 (2019).
 • Mei Fang, Sangjian Zhang, Wenchao Zhang, Lu Jiang, Eric Vetter, Ho Nyung Lee, Xiaoshan Xu, Dali Sun, and Jian Shen "Nonvolatile Multilevel States in Multiferroic Tunnel Junctions" Phys. Rev. Applied 12, 044049 (2019).
 • Xuanyuan Jiang, Guanhua Hao, Xiao Wang, Aaron Mosey, Xin Zhang, Le Yu, Andrew J Yost, Xin Zhang, Anthony D DiChiara, Alpha T N’Diaye, Xuemei Cheng, Jian Zhang, Ruihua Cheng, Xiaoshan Xu and Peter A Dowben, "Tunable spin-state bistability in a spin crossover molecular complex", J. Phys.: Condens. Matter 31, 315401 (2019).
 • Jason White, Kishan Sinha, and Xiaoshan Xu, "Structural phase diagram and magnetic properties of Sc-substituted rare earth ferrites R1−xScxFeO3 (R = Lu, Yb, Er, and Ho)", Journal of Applied Physics 125, 244101 (2019).
 • Haohan Wang, Balamurugan Balasubramanian, Rabindra Pahari, Ralph Skomski, Yaohua Liu, Ashfia Huq, D. J. Sellmyer, and Xiaoshan Xu, "Noncollinear spin structure in Fe3+xCo3−xTi2 (x = 0, 2, 3) from neutron diffraction", Physical Review Materials 3, 064403 (2019).
 • A. Rajapitamahuni, L. L. Tao, Y. Hao, J. Song, X. Xu, E. Y. Tsymbal, and X. Hong, "Ferroelectric polarization control of magnetic anisotropy in PbZr0.2Ti0.8O3/La0.8Sr0.2MnO3 heterostructures", Physical Review Materials 3, 021401(R) (2019).
 • G. Hao , A. Mosey, X. Jiang, A. J. Yost , K. R. Sapkota, G. T. Wang , X. Zhang , J. Zhang , A. T. N'Diaye , R. Cheng, X. Xu , and P. A. Dowben, "Nonvolatile voltage controlled molecular spin state switching", Applied Physics Letters 114, 032901 (2019).
 • Xuegang Chen, Xiaozhe Zhang, Myung-Geun Han, Le Zhang, Yimei Zhu, Xiaoshan Xu, and Xia Hong, "Magnetotransport Anomaly in Room-Temperature Ferrimagnetic NiCo2O4 Thin Films", Adv. Mater., 31, 1805260 (2019).
 • 2018

 • Kishan Sinha, Haohan Wang, Xiao Wang, Liying Zhou, Yuewei Yin, Wenbin Wang, Xuemei Cheng, David J. Keavney, Huibo Cao, Yaohua Liu, Xifan Wu, and Xiaoshan Xu, "Tuning the Neel Temperature of Hexagonal Ferrites by Structural Distortion", Physical Review Letters 121, 237203 (2018).
 • Xiaoxiang Xi, Xiangyan Bo, X.S. Xu, P. P. Kong, Z. Liu, X. G. Hong, C. Q. Jin, G. Cao, Xiangang Wan, and G. L. Carr, "Honeycomb lattice Na2IrO3 at high pressures: A robust spin-orbit Mott insulator", Physical Review B 98, 125117 (2018).
 • Balamurugan Balasubramanian, Xin Zhao, Shah R. Valloppilly, Sumit Beniwal, Ralph Skomski, Anandakumar Sarella, Yunlong Jin, Xingzhong Li, Xiaoshan Xu, Huibo Cao, Haohan Wang, Axel Enders, Cai-Zhuang Wang, Kai-Ming Ho and David J. Sellmyer, "Magnetism of new metastable cobalt-nitride compounds", Nanoscale, 10, 13011 (2018).
 • Congmian Zhen, XiaoZhe Zhang, Wengang Wei, Wenzhe Guo, Ankit Pant, Xiaoshan Xu*, Jian Shen, Li Ma and Denglu Hou "Nanostructural origin of semiconductivity and large magnetoresistance in epitaxial NiCo2O4/Al2O3 thin films", J. Phys. D: Appl. Phys. 51, 145308 (2018).
 • Xin Zhang, Alpha T. N’Diaye, Xuanyuan Jiang, Xiaozhe Zhang, Yuewei Yin, Xuegang Chen, Xia Hong, Xiaoshan Xu and Peter A. Dowben "Indications of magnetic coupling effects in spin cross-over molecular thin films." Chem. Commun. 54, 944 (2018).
 • Guanhua Hao, Nicholas Noviasky, Shi Cao, Ildar Sabirianov, Yuewei Yin, Carolina C. Ilie, Eugene Kirianov, Nishtha Sharma, Andrei Sokolov, Andrew Marshall, Xiaoshan Xu, Peter A. Dowben "Some device implications of voltage controlled magnetic anisotropy in Co/Gd2O3 thin films through REDOX chemistry." Journal of Magnetism and Magnetic Materials 451, 487 (2018).
 • Xiaoshan Xu "A brief review of ferroelectric control of magnetoresistance in organic spin valves." J. Materiomics 4, 1 (2018).
 • 2017

 • Xin Zhang, Paulo S. Costa, James Hooper, Daniel P. Miller, Alpha T. N’Diaye, Sumit Beniwal, Xuanyuan Jiang, Yuewei Yin, Patrick Rosa, Lucie Routaboul, Mathieu Gonidec, Lorenzo Poggini, Pierre Braunstein, Bernard Doudin, Xiaoshan Xu, Axel Enders, Eva Zurek, and Peter A. Dowben "Locking and Unlocking the Molecular Spin Crossover Transition." Adv. Mater. 29, 1702257 (2017).
 • Shi Cao, Kishan Sinha, Xin Zhang, Xiaozhe Zhang, Xiao Wang, Yuewei Yin, Alpha T. N’Diaye, Jian Wang, David J. Keavney, Tula R. Paudel, Yaohua Liu, Xuemei Cheng, Evgeny Y. Tsymbal, Peter A. Dowben, and Xiaoshan Xu "Electronic structure and direct observation of ferrimagnetism in multiferroic hexagonal YbFeO3." Phys. Rev. B. 95, 224428 (2017).
 • Xiaozhe Zhang, Yuewei Yin, Sen Yang, Zhimao Yang and Xiaoshan Xu, "Effect of interface on epitaxy and magnetism in h-RFeO3/Fe3O4/Al2O3 films (R  =  Lu, Yb)." J. Phys.: Condens. Matter 29, 164001 (2017).
 • Kishan Sinha, Yubo Zhang, Xuanyuan Jiang, Hongwei Wang, Xiao Wang, Xiaozhe Zhang, Philip J. Ryan, Jong-Woo Kim, John Bowlan, Dmitry A. Yarotski, Yuelin Li, Anthony D. DiChiara, Xuemei Cheng, Xifan Wu, and Xiaoshan Xu, "Effects of biaxial strain on the improper multiferroicity in h-LuFeO3 films studied using the restrained thermal expansion method." Phys. Rev. B. 95, 094110 (2017).
 • Xiaoshan Xu, Xiaozhe Zhang, Yuewei Yin, Balamurugan Balasubramanian, Bhaskar Das, Yaohua Liu, Ashfia Huq, and David J Sellmyer, "Anti-site mixing and magnetic properties of Fe3Co3Nb2 studied via neutron powder diffraction." J. Phys. D: Applied Physics, 50, 025002. (2017).
 • Other Selected Publications

 • D. L. Sun, M. Fang, X.S. Xu*, L. Jiang, H.W. Guo, Y.M. Wang, W.T. Yang, L.F. Yin, P.C. Snijders, T.Z. Ward, Z. Gai, X.G. Zhang, H.N. Lee, J. Shen, “Active control of magnetoresistance of organic spin valves using ferroelectricity.” Nat. Comm 5, 4396 (2014).
 • W.B. Wang, J.Zhao, W.B. Wang, Z. Gai, N. Balke, M. Chi, H.N. Lee, W. Tian, L.Y. Zhu, X.M. Cheng, D.J. Keavney, J.Y. Yi, T.Z. Ward, P.C. Snijders, H.M. Christen, W. Wu, J. Shen, and X.S Xu*, “Room-temperature multiferroic hexagonal LuFeO3 films,” Phys. Rev. Let. 110, 237601 (2013).
 • X.S. Xu, S.Y. Yin, R. Moro, A. Liang, J. Bowlan, and W.A. de Heer, “Metastability of free cobalt and iron clusters: A possible precursor to bulk ferromagnetism,” Phys. Rev. Lett. 107, 057203 (2011).
 • X.S. Xu, T.V. Brinzari, S. McGill, H.D. Zhou, C.R. Wiebe, and J.L. Musfeldt, “Absence of Spin Liquid Behavior in Nd3Ga5SiO14 Using Magneto-Optical Spectroscopy,” Phys. Rev. Lett.103, 267402 (2009).
 • X.S. Xu, M. Angst, T.V. Brinzari, R.P.Hermann, J.L. Musfeldt, A.D. Christianson, D. Mandrus, B.C. Sales, S. McGill, J.W. Kim, and Z. Islam, “Charge order, dynamics, and magneto-structural transition in multiferroic LuFe2O4,” Phys. Rev. Lett. 101, 227602 (2008).
 • S.Y. Yin, R. Moro, X.S. Xu, and W.A. de Heer, “Magnetic enhancement in cobalt-manganese alloy clusters,” Phys. Rev. Lett. 98, 113401 (2007).
 • X.S. Xu, S.Y. Yin, R. Moro, and W.A. de Heer, “Magnetic moments and adiabatic magnetization of free cobalt clusters,” Phys. Rev. Lett. 95, 237209 (2005).
 • R. Moro, X.S. Xu, S.Y. Yin, W.A. de Heer, "Ferroelectricity in free niobium clusters." Science 300, 1265-1269 (2003).